Noteikumi

Interneta veikala www.gitana.lv NOTEIKUMI 

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie SIA „Gitana tehniskais nodrošinājums” (uzņ. kods: 40103191066, PVN kods: LV40103191066, tālr. nr.: +37163481305, fakss: +37163481306, adrese: Zemnieku iela 60, Liepāja, LV-3401) interneta vietnes www.gitana.lv lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka interneta vietnes www.gitana.lv apmeklētāja (turpmāk saukts – Lietotājs) un SIA „Gitana tehniskais nodrošinājums” (turpmāk saukts – Pārdevējs) savstarpējās tiesības, pienākumus un atbildību, Lietotājam izmantojot vietnē www.gitana.lv pieejamo informāciju, iegādājoties preces interneta veikalā (turpmāk tekstā – e-veikals). Lietotājs, kas iegādājas preces vai pakalpojumus e‑veikalā turpmāk saukts – Pircējs.

1.2. Pirms sākat izmantot interneta vietni www.gitana.lv un e‑veikalu, rūpīgi izlasiet Noteikumus. Ja nepiekrītat Noteikumiem, neapmeklējiet un nelietojiet interneta vietni www.gitana.lv, kā arī neizmantojiet www.gitana.lv ievietoto informāciju un sniegtos pakalpojumus.

1.3. Apmeklējot un izmantojot e-veikalu, tajā sniegto informāciju par precēm un piedāvātajiem pakalpojumiem Lietotājs piekrīt šiem Noteikumiem.

1.4. Ievērojot noteikto reģistrācijas kārtību, Lietotājs var kļūt par reģistrētu Lietotāju/Pircēju.

1.5. Reģistrētam lietotājam ir pienākums neizpaust trešajām personām savu autentifikācijas informāciju vietnes www.gitana.lv izmantošanai. Ja interneta vietni izmanto reģistrēts Lietotājs (tai skaitā pērk preces), tad tiek pieņemts, ka to dara pats reģistrētais lietotājs.

1.6. Nav atļauts vietnē www.gitana.lv publicēto informāciju izmantot komerciāliem nolūkiem, to kopēt bez rakstiskas SIA „Gitana tehniskais nodrošinājums” atļaujas saņemšanas.

2. Pirkšanas-pārdošanas līguma noslēgšana

2.1. Pirkšanas‑pārdošanas līgums (turpmāk tekstā – Distances līgums) starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu no tā brīža, kad Pircējs e-veikalā noformē pasūtījumu, norāda piegādes adresi, izvēlas apmaksas veidu un, pēc iepazīšanās ar noteikumiem, piespiež pogu „Pasūtīt”.

2.2. Katrs līgums, kas noslēgts starp Pircēju un Pārdevēju, tiek uzglabāts e-veikalā.

2.3. Preces saņemšanu apstiprina paraksts uz pavaddokumenta par preces saņemšanu, parakts uz kurjera pavaddokumentiem vai elektroniskā termināla, koda ievadīšana preces izņemšanai no pakomāta.

 

3. Pircēja tiesības un pienākumi

3.1. Pircējam ir tiesības pirkt preces interneta veikalā saskaņā ar šiem Noteikumiem, kā arī Latvijas Republikas tiesību aktiem.

3.2. Pircējam ir tiesības atteikties no preču Distances līguma ar e-veikalu, par to rakstiski paziņojot Pārdevējam 14 dienu laikā no dienas, kad prece iegūta valdījumā, sedzot izmaksas saskaņā ar Pārtērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta 7. d., 9. d., 11. d. un Noteikumu par distances līgumu 23. punktu. PTAL normas neattiecas uz gadījumiem, kad preci ir iegādājusies juridiska persona.

3.3. Pircējs uzņemas saistības pieņemt pasūtītās preces un samaksāt preču un to piegādes cenu.

3.4. Ja mainās Pircēja reģistrācijas formā sniegtie dati, Pircējam obligāti nekavējoties tie ir jāatjauno.

3.5. Pircēja izvēlētās preces tiek rezervētas un Pārdevējs sāk pildīt Distances līgumu tikai tad, kad Pārdevējs saņem paziņojumu no Pircēja bankas par maksājumu par izvēlētajām precēm.

 3.6. Pircējs piekrīt šiem pirkšanas-pārdošanas noteikumiem un Pircējam tie ir jāievēro, tāpat arī prasības Noteikumos un Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktās prasības.

4. Pārdevēja tiesības un pienākumi

4.1. Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī vienpusēji mainīt interneta vietnes www.gitana.lv saturu un lietošanas noteikumus. Izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas interneta vietnē www.gitana.lv.

4.2. Ja Pircējs mēģina kaitēt e-veikala darbam vai stabilai darbībai, Pārdevējam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot, apturēt vai izbeigt viņa iespēju izmantot e-veikalu vai iznīcināt Pircēja reģistrāciju.

4.3. Pārdevējam ir tiesības uz laiku vai beztermiņa izbeigt interneta veikala darbību bez atsevišķa brīdinājuma.

4.4. Pārdevējam ir tiesības neapkalpot Pircēju, ja nav iespējams sazināties ar Pircēju, izmantojot Pircēja norādīto kontaktinformāciju.

4.5. Pārdevējs neatlīdzina zaudējumus, kas Pircējam varētu rasties preces piegādes termiņa izmaiņu gadījumā.

4.6. Pārdevējs neatbild par jebkāda veida izdevumiem un zaudējumiem, kas radušies interneta vietnes www.gitana.lv izmantošanas laikā.

4.7. Pārdevējam ir citas Noteikumos un Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktās tiesības.

4.6. Pārdevējs, rodoties svarīgiem apstākļiem, tai skaitā nepārvaramas varas apstākļiem, nevarot Pircējam piegādāt pasūtītās preces, uzņemas saistības Pircējam piedāvāt analogu preci, ja Pircējs atsakās pieņemt preces analogu, atdot Pircēja samaksāto naudu. Šinī gadījumā Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču nepiegādāšanu.

5. Informācijas sūtīšana

5.1. Visi paziņojumi tiek sūtīti uz Pircēja reģistrācijas formā norādīto e-pastu.

5.2. Pircējs visus ziņojumus un jautājumus sūta Pārdevējam uz e-veikala sadaļā „Kontakti” norādīto e-pastu.

6. Beidzamie noteikumi

6.1. Visas domstarpības, kas radušās vai saistītas ar pirkšanas un pārdošanas līgumu starp Pircēju un Pārdevēju, tiek risinātas pārrunu ceļā. Ja neizdodas vienoties, domstarpības risināmas Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

6.2. Ja kāds no Noteikuma punktiem vairs nav spēkā, tas neietekmē pārējo noteikumu spēkā esamību.

Noteikumi PDF formātā